Pamiętamy o Powstańcach Styczniowych

Pamiętamy o Powstańcach Styczniowych

Powstanie styczniowe było  największym polskim powstaniem narodowym wywołanym przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863r. w Królestwie Polskim oraz 1 lutego 1863r. w byłym Wielkim Księstwie Litewskim. Trwało do jesieni 1864r. Spowodowane zostało narastającym terrorem jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy, poparła je także ludność polska z zaborów pruskiego i austriackiego. Powstanie styczniowe przyspieszyło uwłaszczenia chłopów w Królestwie, ogromnie rozszerzyło i umocniło polską świadomość narodową. W walce z zaborcą zjednoczyło rodzący się nowoczesny naród. Polacy, mimo porażki militarnej, wyszli z powstania styczniowego wewnętrznie wzmocnieni.

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu chwilą ciszy oddali hołd Bohaterom Narodowym – Powstańcom Styczniowym.W holu szkoły można obejrzeć okolicznościową gazetkę ścienną.