RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Szanowni Rodzice,

Szanowni Reprezentanci Ustawowi Dziecka

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane: RODO.  Informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze, tel. 0833795013. Dane osobowe, które Państwo udostępnili przetwarzane są w celu:

  • realizacji zadań statutowych placówki w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • realizacji zadań statutowych placówki w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, o którym mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji przebiegu nauczania o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

Dane przechowywane są przez administratora danych przez 2 lata od zakończenia uczęszczania do placówki, z wyjątkiem danych przetwarzanych w systemie informacji oświatowej, które przechowywane są automatycznie przez 5 lat od zakończenia uczęszczania do placówki.

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych.

Informujemy, iż każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia w zakresie danych przewarzanych
do celów kontaktowych, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.