Kształcenie na odległość – informacja

Podedwórze, 22.03.2020r.

Szanowni Państwo Nauczyciele,
Szanowni Państwo Rodzice,

dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor od poniedziałku, tj. 23 marca 2020r. będzie miał udostępnione loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów. Niezwłocznie powyższe uprawnienia przekażę nauczycielom, a za ich pośrednictwem – uczniom.

Apeluję do Państwa Nauczycieli oraz Rodziców i proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążanie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Nauczycielom, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekażę linki do materiałów szkoleniowych dotyczących Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Rodziców proszę o uwagi dotyczące podejmowanych działań w zakresie organizowania przez naszą szkołę kształcenia na odległość (dane kontaktowe: podedwórzez@op.pl; tel. 83 3795013).

Dziękuję za Państwa dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie.   

Łączę wyrazy szacunku,
Artur Becher, dyr. szkoły