Konsultacje dla Uczniów klasy VIII

Szanowni Rodzice Uczniów klasy VIII,
zmiany w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493 ze zm.) powodują, że uczniowie klasy VIII mogą od 25 maja 2020r. brać udział w szkole w konsultacjach, których formę ustalę po zdiagnozowaniu potrzeb uczniów oraz z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Na podstawie zmian w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410 ze zm.) w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, a w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

W związku z powyższymi delegacjami prawnymi proszę Szanownych Państwa o uważne śledzie informacji nadsyłanych na Państwa skrzynki poczty elektronicznej.

W poniedziałek (18 maja 2020r.)  na adresy e-mail – otrzymacie Państwo ankietę. Po jej wypełnieniu i odesłaniu (również drogą elektroniczną) poznamy Państwa rzeczywiste potrzeby w zakresie organizowania konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.  

Jeszcze raz podkreślę, że konsultacje mogą być zorganizowane z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzialne i niezawodne uczestnictwo we wspomnianym wyżej badaniu ankietowym, które pozwoli na zorganizowanie w Placówce konsultacji odpowiadającym rzeczywistym potrzebom uczniów przy zachowaniu i respektowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa.

O wynikach badania ankietowego oraz wynikającej z niego formie zorganizowania konsultacji poinformuję Państwa odrębnym komunikatem.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły.