„Policz swoją przyszłość”

Projekt „Policz swoją przyszłość” adresowany był do uczniów z klas VI-VII i realizowany w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz konsultacji stacjonarnych. Wspomniana strategia dydaktyczna zakładała dwa obszary uczniowskiej pracy: rywalizacji inwestorów i pracy zespołowej. Uczniowie nabyli umiejętności „przyglądania” się Giełdzie Papierów Wartościowych jako rynkowi zawierania transakcji kupna – sprzedaży i inwestowania wirtualnych oszczędności według wcześniej przyjętego regulaminu. Regulamin określał zasady szkolnej symulacji gry giełdowej (m.in. sposoby komunikacji, składania zleceń oraz korzystania z aktualnych danych dotyczących cen spółek notowanych na giełdzie, wysokości opłat za zlecenia i prowadzenie konta).

Warstwa matematyczna projektu kładła nacisk na rozwijanie umiejętności związanych z porównywaniem lokat i kredytów bankowych, wyliczaniem odsetek, szacowaniem hipotetycznych emerytur z pracowniczych planów kapitałowych w kontekście średniej statystycznej długości życia Polaków.


Podczas prowadzenia zajęć wykorzystywano materiały rekomendowane przez Narodowy Bank Polski. W ramach projektu przygotowano stronę internetową.

Najaktywniejszymi Inwestorami Giełdowymi byli Fabian Wieliczko oraz Marcel Kopiński. Chłopcy mimo skomplikowanej sytuacji gospodarczej (m.in. inflacja, wojna, podnoszenie stóp procentowych) nie bali się podejmowania ryzyka. Wykazali się umiejętnością dywersyfikacji (różnicowania) portfela inwestycyjnego. W trakcie zajęć chętnie dyskutowali, wykazując się znajomością podstawowych pojęć ekonomicznych (np. recesja, inflacja, deflacja, popyt, podaż, dług publiczny, budżet państwa).

Link do strony
https://sites.google.com/view/zpo-projekt-policz/home