Promocja czytelnictwa – konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Promocja czytelnictwa”. Prace plastyczne prosimy składać do dnia 26 lutego 2024r. do Pani Teresy Gierchard. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

                                       Promocja czytelnictwa

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia
  w Parczewie, ul. Szpitalna 1c, 21-200 Parczew, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest wyłącznie inicjatywą Organizatora.

II. Cele konkursu

 1. Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych.
 2. Zachęcanie do aktywności pozaszkolnej.
 3. Rozwijanie kreatywności, pomysłowości i wyobraźni.
 4. Promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych powiatu parczewskiego.
 2. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie, zwane dalej są Uczestnikami.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Uczestnicy są reprezentowani przez rodzica lub opiekuna prawnego.

IV. Zasady konkursu

 1. Tematem pracy plastycznej jest zaprojektowanie plakatu promującego czytelnictwo.
 2. Technika wykonania pracy dowolna – płaska, według inwencji uczestnika, może być plakat lub komiks.
 3. Praca powinna być samodzielnie wykonana przez Uczestnika.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) wykonać pracę konkursową,

b) wypełnić formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu,

c) dostarczyć osobiście (lub przesłać pocztą) formularz wraz z pracą konkursową do dnia 28 lutego 2024 roku na adres: Biblioteka Pedagogiczna Filia w Parczewie, ul. Szpitalna 1c, 21-200 Parczew.

5.  Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną prace konkursową.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej oraz członkowie ich rodzin.

V. Kryteria oceny

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Zgłoszone do konkursu prace będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów:

b) oryginalność i pomysłowość,

c) estetyka wykonania pracy.

d) walory artystyczne: kompozycja i technika wykonania,

e) samodzielność wykonania pracy.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

VI. Zasady przyznawania nagród

 1. Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymogi konkursu.
 2. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki: www.bialabp.edu.pl/filie/filia-w-parczewie.
 4. Laureaci za zajęcie I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 5. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.

VII. Terminarz konkursu

 1. Termin przesłania prac konkursowych upływa 28. lutego 2024 roku.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4. marca 2024.
 3. Wręczenie nagród Laureatom nastąpi do 20. marca 2024 roku.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 32 37, 83 342 06 16.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu,
  a podstawą ich przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.
 3. Uczestnikom konkursu przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne
  z rezygnacją z udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu lub do czasu wycofania zgody.
 6. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnicy konkursu mogą  kontaktować się telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail: info@dn.net.pl.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji  międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej jest równoznaczne
  z akceptacją Regulaminu konkursu przez Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!