Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu
.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: 2020-10-12.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10. Deklarację
sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Artur Becher, podedworzez@op.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502176916. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw
Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

 1. W budynku znajdują się trzy wejścia, żadne z nich nie ma kontroli w postaci karty, szyfrowanych zamków
  odblokowujących drzwi. W budynku znajduje się dwie kondygnacje, schody nie są przystosowane do podjazdu
  wózków inwalidzkich).
 2. W budynku nie ma wind, schody mają spoczniki w postaci naklejonej taśmy, korytarze spełniają normy.
 3. Budynek nie posiada przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 5. Brak wewnętrznych regulacji.
 6. Nie ma osób przeszkolonych w zakresie języka migowego.
 7. Na I kondygnację niepełnosprawni mogą dostać się podjazdem. Na parterze jest toaleta przystosowana do
  potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.