KLASY IV-VIII 17.05.2021 – 21.05.2021 (nauka hybrydowa)

KLASA IV

 WF-klasa- IV 
https://ewf.h1.pl/student/?token=lIhjQUTSiIP3iV8AzFNGWAd9RN5LP8RVbWKR2uKiDLg9HfHeLy 
https://ewf.h1.pl/student/?token=nVt3NY2HbpsKhoGeB2N3KLERfpQyzmZ3rhU6c9CqumjKrTioW3

KLASA V

W-F klasa V

https://ewf.h1.pl/student/?token=nVt3NY2HbpsKhoGeB2N3KLERfpQyzmZ3rhU6c9CqumjKrTioW3

KLASA VI

https://ewf.h1.pl/student/?token=nVt3NY2HbpsKhoGeB2N3KLERfpQyzmZ3rhU6c9CqumjKrTioW3

KLASA VII

KLASA VIII