Projekt edukacyjny „Bądź bezpieczny”

Szkolny projekt edukacyjny „Bądź bezpieczny”

Partner: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Podedwórzu

Finansowanie: środki zewnętrzne pozyskane przez Partnera od PZU S.A.

Wskaźniki: liczba dzieci – aktywnie włączonych – ok. 30% (ok. 45 osób), liczba dzieci – beneficjentów działań – 100 % (142 dzieci).

Rezultaty: wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły (prezentacje multimedialne, prace plastyczne), wzrost świadomości uczniów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Opis  zadania – działania podejmowane w poszczególnych grupach wiekowych, odpowiedzialni:

Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego „Bądź bezpieczny” adresowana jest do uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu z podziałem na grupy wiekowe:

  1. Roczne przygotowanie przedszkolne – wspólny plakat nt. bezpieczeństwa podczas zabaw – odpowiedzialna Pani Jolanta Juchno,
  2. Klasy I-III szkoły podstawowej – indywidualne prace plastyczne dotyczące bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym – odpowiedzialna Pani Anna Litwińska,
  3. Klasy IV-V szkoły podstawowej – prace indywidualne – plakaty w wersji elektronicznej dotyczące zdrowego stylu życia „Bez używek…” – odpowiedzialna Pani Iwona Kolada,
  4. Klasy VI-VII szkoły podstawowej – prezentacja multimedialna nt. szkodliwości palenia papierosów (prace zespołowe, indywidualne) – odpowiedzialna Pani  Agnieszka Hawryluk
  5. Klasy II-III gimnazjum – prezentacja multimedialna z hiperłączami nt. bulimii i anoreksji (prace zespołowe, indywidualne) – odpowiedzialna Pani Barbara Szabat.

Całość przedsięwzięcia podsumuje część artystyczna poświęcona roli straży pożarnej we wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa – odpowiedzialna Pani Agnieszka Hawryluk.

Termin złożenia prac do Komisji Konkursowej przez nauczycieli wymienionych w punktach 1-5:  09.03.2018r.

Komisja Konkursowa: Pani Teresa Gierchard – przewodnicząca, Pani Agata Bartoszuk, Pani Katarzyna Becher – członek  – wyłania zwycięskie prace w kategoriach wymienionych w punktach 2-5 do 16.03.2018r.