Inny sposób kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Placówki

Podedwórze, 24.03.2020r.

Szanowni Państwo Rodzice,
Szanowni Państwo Nauczyciele,

w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2019r. poz. 493) w załączniku zamieszczam szczegółową instrukcję dotyczącą:

  1. trybu realizacji zadań Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania,
  2. komunikacji  na linii rodzic-nauczyciel-uczeń,
  3. tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas I-VIII,
  4. sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,
  5. informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez uczniów ocenach,
  6. sposobu dokumentowania realizacji zadań Placówki,
  7. wskazań dotyczących metod i technik kształcenia na odległość,
  8. form i terminów konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Proszę o zapoznanie się z tym ważnym dokumentem.

Z poważaniem
Artur Becher, dyr. szkoły

Załącznik: