Certyfikat „Wzorowej Placówki Małego misia w świecie wielkiej literatury”

W roku szkolnym 2019/20 nasze przedszkole uczestniczyło w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym: „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, którego głównym celem było rozwijanie czytelnictwa i współpraca między przedszkolami. Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 10. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 11. promocja przedszkola,
 12. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt był zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Patronat honorowy nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. W dniu 15 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy Certyfikat „Wzorowej Placówki Małego misia w świecie wielkiej literatury”. By otrzymać Certyfikat, zrealizowaliśmy pięć modułów i udokumentowaliśmy je:

 1. Czytające przedszkolaki
 2. Dzień Pluszowego Misia
 3. Mały Miś i prawa dziecka
 4. Bezpieczni z Małym Misiem
 5. Misiowy wolontariat.

Mottem projektu były słowa Kornela Makuszyńskiego „Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca”, my mieliśmy to słońce zaprosić do naszego przedszkola i naszych domów wraz z pluszowym przyjacielem.

Dziękujemy dzieciom i ich Rodzicom za pomoc w realizacji projektu.