Próbny egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów (zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00
Język polski – 17.03.2021r.
Matematyka – 18.03.2021r.
Język angielski – 19.03.2021r.

Skład Komisji Egzaminacyjnych
17.03.2021r. – Agnieszka Hawryluk, Katarzyna Becher
18.03.2021r. – Svitala Yefimova, Iwona Kolada, Agnieszka Hawryluk
19.03.2021r. – Katarzyna Becher, Svitlana Yefimova, Kamila Dąbrowska

Sale egzaminacyjne
Na próbny egzamin ósmoklasisty przeznaczono sale: 21 i 24 (I piętro w starej części budynku)

Obowiązki członków Komisji Egzaminacyjnej
Powielenie arkuszy egzaminacyjnych.
Przygotowanie sal egzaminacyjnych.
Przeprowadzenie egzaminu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Obowiązki Ucznia
Przestrzeganie reżimu sanitarnego.
Praca z arkuszem egzaminacyjnym wg zasad obowiązujących na egzaminie (np. samodzielność, posiadanie wyłącznie dozwolonych przyborów, zakaz wnoszenia telefonów komórkowych).

Obowiązki Wychowawcy klasy
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
Poinformowanie uczniów o terminach i godzinach rozpoczęcia próbnego egzaminu z poszczególnych części. Przypomnienie uczniom informacji zawartych w „Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku”.

Obowiązki Nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych
Sprawdzenie prac uczniowskich wg kryteriów przygotowanych przez CKE.
Opracowanie raportu końcowego (do 30 marca 2021r.)