List Lubelskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Przedstawiciele organów prowadzących
Rodzice, Uczniowie i Absolwenci

Kończą się zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2020/ 2021 a ceremonia rozdania świadectw
stanie się dla oświatowej społeczności symbolem skuteczności realizacji edukacyjnych planów
i zamierzeń. O ile dla uczniów i rodziców szczególnie ważne będzie jedno świadectwo – mam
nadzieję, że satysfakcjonujące i oddające efekty całorocznej pracy – o tyle dla dyrektorów
i nauczycieli dopiero suma ich wszystkich pozwoli ocenić, czy mijający rok szkolny uznają
za udany. Zdaję sobie sprawę, że wyznaczone cele najłatwiej jest mierzyć wynikami promocji,
egzaminów czy konkursowych osiągnięć, nie sposób jednak nie wspomnieć o szczególnych
warunkach nauczania i uczenia się jako jednym z najważniejszych wyzwań, którym nasza
oświatowa społeczność kolejny już rok musiała sprostać. Pandemiczna rzeczywistość stała
się dla nas swoistą szkołą życia, wymagającą lekcją pokory i odpowiedzialności, ponieważ
robiliśmy wszystko, co możliwe w warunkach ograniczeń, aby realizować edukacyjne cele nie
rezygnując jednocześnie z ambicji i ciekawości poznawczej właściwej nauczaniu. Serdecznie
wszystkim Państwu za tę wielką odpowiedzialność dziękuję! Jestem wdzięczna za okazaną
umiejętność współdziałania oraz poczucie wspólnoty celów, bez których nie udałoby się
rozwiązywać wszystkich organizacyjnych, metodycznych i wychowawczych problemów,
które generowały szczególne warunki nauki i pracy oraz niemożność bezpośrednich
kontaktów. Paradoksalnie ta nowa dla nas forma nauczania i kryzys relacji wyzwoliły
ogromną energię i kreatywność środowisk szkół oraz szczególnie mocno wyeksponowały rolę
w systemie edukacji placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologicznopedagogicznych oraz uczelni wyższych wspierających nauczycieli, dyrektorów, rodziców
i samych uczniów w przezwyciężaniu różnorodnych trudności. Coś jeszcze udało się nam
uzyskać, jakby na przekór okolicznościom – doceniliśmy wartość wzajemnych relacji
a światowy kryzys instytucji z ich tradycyjnymi formami istnienia pokazał, jak bardzo mocno
potrzebujemy się nawzajem…

Szanowni Państwo Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy,
wyrażam Państwu wdzięczność za edukacyjną determinację, niegasnącą pasję
i systematycznie podnoszone kompetencje, dziękuję za wszystkie niestandardowe działania
i trud poszukiwania rozwiązań, dzięki którym przeniesione do sieci nauczanie i wzajemne
kontakty stawały się skuteczne, jak tylko to w tych warunkach możliwe. Doceniam Państwa
ogromny wysiłek, aby czas zdalnej nauki nie powodował kryzysu relacji, dziękuję za
pozytywne motywowanie uczniów, za okazaną im pomoc i wsparcie. Wszystkim kończącym
pracę w zawodzie składam najserdeczniejsze podziękowania za wieloletni wysiłek; ufam, że
czas realizacji nauczycielskiego powołania był dla Państwa powodem do radości, źródłem
wielu inspiracji i wyłącznie dobrych wspomnień.
Pragnę również gorąco podziękować wszystkim Rodzicom za zaangażowanie
i pomoc w organizacji nauki oraz stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania
wiedzy na odległość – Państwa domy na wiele miesięcy zmieniły się przecież w małe
przedszkola i szkoły. Przekazuję wyrazy wdzięczności za wyrozumiałość i współpracę
w realizacji edukacyjnej misji; jestem przekonana, że osiągnięcia dzieci będą powodem do
dumy a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością.
Ogromną wdzięczność wyrażam organom prowadzącym oraz licznym podmiotom kolejny już
rok wspomagającym szkoły w realizacji zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
i pracownikom – służbom medycznym i sanitarnym, służbom mundurowym, organizacjom
harcerskim, fundacjom i stowarzyszeniom. Bez Państwa wsparcia trudno byłoby sprostać
obostrzeniom epidemicznym, wyposażyć uczniów i nauczycieli w niezbędne pomoce do nauki
online, bezpiecznie przeprowadzić egzaminy czy akcję szczepień nauczycieli.
Drodzy Uczniowie,
wiem, jakiego zdyscyplinowania wymagała od Was nauka poza szkołą, jaką stratą był brak
kontaktów rówieśniczych i doświadczeń, które można zdobyć wyłącznie w realnej, a nie
wirtualnej rzeczywistości. Jako pedagodzy martwiliśmy się, że zagubicie się w nowej formie
nauczania, a często to Wy stawaliście się dla nas przewodnikami po cyfrowej przestrzeni!
Wykazaliście się siłą adaptacji, samodzielnością i odpowiedzialnością – przymiotami tak
potrzebnymi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Większość z Was ciężko pracowała,
czego efektem są choćby świadectwa, wyniki konkursów czy olimpiad, w których tak chętnie
braliście udział. Serdeczne gratulacje kieruję do absolwentów i wszystkich, którzy zdawali
ważne egzaminy; jestem przekonana, że dobrze poradziliście sobie z wymaganiami
i egzaminacyjną presją. Życzę Wam powodzenia i pomyślności w rekrutacyjnych zmaganiach
do szkół ponadpodstawowych i na wyższe uczelnie.

Wam wszystkim, Drodzy Uczniowie, należy się teraz odpoczynek i zasłużone wakacje, nie
zapominajcie jednak, że zagrożenia spowodowane pandemią nadal istnieją; nie lekceważcie
ich, abyśmy mogli we wrześniu wszyscy się spotkać i w normalnym trybie rozpocząć kolejny
rok szkolny. Nie zapominajcie też o innych zagrożeniach, jakie wiążą się z czasem
wypoczynku i podróży czy też z podejmowaną przez wielu z Was w tym czasie pracą;
zwracajcie uwagę tym, którzy swoją beztroską czy brawurą narażają siebie i innych.
Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, pogodnych a przede
wszystkim zdrowych dni należnego odpoczynku. Niech będą one czasem zasłużonego
wytchnienia od zawodowych obowiązków i emocji a zgromadzona podczas wakacyjnych
tygodni energia pozwoli nam na powrót do kolejnych zadań i planów w nowym roku
szkolnym.
Niech wakacje roku 2021 będą dla wszystkich pod każdym względem udane!

Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami,
Lubelski Kurator Oświaty