Raport z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Szanowni Rodzice,

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest ważnym dokumentem z punktu widzenia nie tylko przepisów prawa oświatowego, ale przede wszystkim działań szkoły nakierowanych
na budowanie właściwych postaw u młodego człowieka.

Poniżej zamieszczam odnośnik (link) do raportu z badania ankietowego pn. „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego”,

Poznanie Państwa opinii w zakresie zadań  wychowawczych i profilaktycznych szkoły oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów w kontekście realizowanego, bieżącego programu wychowawczo-profilaktycznego tworzy podstawy do dalszych prac zmierzających do opracowania dokumentu, który będzie najpełniej oddawał rzeczywiste potrzeby środowiska szkolnego (uczniów, rodziców, nauczycieli).

Dziękuję Państwu za wypełnienie kwestionariusza ankiety i proszę o zapoznanie się z raportem.

Z poważaniem 
Artur Becher, dyr. szkoły

Odnośnik (link): Raport_program_wychowawczo_profilaktyczny