Apel Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Rodzice, Wychowawcy i Nauczyciele,

Lubelski Kurator Oświaty, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zwrócił się z następującym apelem do dyrektorów szkól:

„Szanowni Państwo dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego
w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju, Lubelski Kurator Oświaty zaleca:

  1. Konsekwentne realizowanie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Lubelskiego i służb mu podległych oraz reagowanie na aktualne wskazówki.
  2. Zawieszenie organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjść i wyjazdów do miejsc gromadzenia się większej liczby osób oraz wstrzymanie przyjmowania uczniów z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej.
  3. Kontynuowanie upowszechnienia informacji na temat profilaktyki koronawirusa wśród uczniów, wychowanków, rodziców i pracowników oraz zapewnienie w szkole/placówce warunków do utrzymania higieny, poprzez dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higienicznosanitarnych.
  4. Bieżące monitorowanie oraz raportowanie Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty o sytuacji w szkole (poprzez system GSOK).

Dziękując za zaangażowanie i dotychczasowe działania, życzę zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

W związku z powyższym, proszę nauczycieli i wychowawców o podejmowanie inicjatyw, które w środowisku lokalnym służą poprawie wiedzy, świadomości i postaw w zakresie profilaktyki koronawirusa.

Przypominam Państwu również, że poszerzone informacje profilaktyczne znajdują się na stronie: www.gov.pl/koronawirus.”

Z poważaniem
Artur Becher, dyr. szkoły